برای بازریابی موبایلی به روششرکتهایی مانند گوگل و آمازون عمل کنید

ما پیشنهاد می‌کنیم به روش‌هایی که شرکت‌های مانند گوگل و آمازون استفاده می‌کنند، روی آورید؛ که روش‌هایی غیرمستقیم، نامحسوس و دارای پایداری در بلندمدت هستند